Privatlivspolitik – datafil for direkte markedsføring

Dette er en privatlivspolitik, der opfylder forpligtelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 13 (Generel forordning om databeskyttelse 2016/679) om den information, der skal gives til den registrerede. (Opdateret august 2019)

1. Dataansvarlig

Moccamaster Nordic Aps., CVR nr. 32661912 (I det følgende benævnt ”Moccamaster”)

Gammel Holstedvej 21

4700  Næstved

Tel: 55737333

E-mail: info.dk@moccamaster.com

2. Dokumentets navn

Moccamaster – datafil for direkte markedsføring.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

De personoplysninger, der registreres i kundedatabasen, anvendes til følgende formål:

Udsendelse af Moccamasters nyhedsbrev

Udsendelse af d Moccamasters direkte markedsføring, fjernsalg eller andre sammenlignelige adresserede forsendelser.

Gennemføre markedsundersøgelser og meningsmålinger.

Sende produkter og information om reparationer. 

4. Lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger

Det lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger er

at varetage Moccamasters berettigede interesser, der er givet i det registrerede samtykke. Samtykket som er givet i registreringen, kan når som helst trækkes tilbage ved at tilbagekalde sit samtykke. Det registrerede samtykke kan tilbagekaldes ved at sende en e-mail til Moccamasters postadresse eller e-mail, der er specificeret i punkt 14 i denne privatlivspolitik.

5. Datafilens indhold

Moccamaster indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de behandles som nævnt i punkt 3.

E-mail ( e-postadresse )

Samtykke og eventuel beskyttelse mod direkte markedsføring

Moccamaster indsamler ikke følsomme personoplysninger, der er omfattet af særlige kategorier af personoplysninger, til datafilen for direkte markedsføring.

6. Opbevaringsperiode for personoplysninger

Moccamaster opbevarer kun personoplysningerne i datafilen for direkte markedsføring så længe, at det er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger er registreret. Der som man har meddelt at man ikke ønsker direkte markedsføring, vil disse data blive slettet efter 6 måneder.

7. Kilde for indhentning af personoplysninger.

Når du udfylder skemaet for at abonnere på nyhedsbrev eller i forbindelse med registrering af 10 års garanti  - indhentes personoplysninger til datafilen gennem Moccamasters hjemmeside.

8. Databehandlere

Selskaberne indenfor Moccamaster koncernen kan behandle personoplysninger til administrative formål i overensstemmelse med og inden for de rammer, der er fastsat i gældende databeskyttelseslovgivning.   

Derudover vil Moccamaster muligvis udlicitere behandlingen af personoplysninger til tredjemand. Hvis behandlingen af personoplysninger er udliciteret, garanterer Moccamaster ved hjælp af en databehandleraftale, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik samt gældende databeskyttelsesretlig regulering.

Moccamasters underleverandører håndterer blandt andet leveringen af produkter bestilt online, udviklingen og rådgivningen for så vidt angår digitale services, opbevaringen af personoplysningerne og den tekniske kontrol af infrastrukturen, håndteringen af betalingstransaktioner, faktureringen, analyse og datahåndteringen, markedsundersøgelser og kundeundersøgelser samt markedsføringsydelser og teknologier.

9. Videregivelse af information

Moccamaster sælger eller leaser ikke de indsamlede personoplysninger til tredjeparter.

Moccamaster videregiver kun personoplysninger til tredjeparter i følgende situationer:

Hvis kunden har givet samtykke til videregivelsen, eller hvis Moccamaster har et andet lovligt grundlag til videregivelsen;

Til en kompetent myndighed eller anden part, hvis Moccamaster er retligt forpligtet til at videregive personoplysningerne;

I forbindelse med et salg eller køb af en virksomhed, en fusion eller andet kan personoplysninger blive videregivet til køber og købers rådgiver;

Til rådgivere der assisterer Moccamaster med at undersøge, udarbejde, præsentere og forsvare retskrav.

10. Stedet hvor personoplysningerne behandles

Moccamaster overfører normalt ikke personoplysninger til lande uden for EU eller EØS. I tilfælde af at en sådan overførsel alligevel sker, sikrer Moccamaster den fornødne grad af sikkerhed ved blandt andet at aftale vilkår, der relaterer sig til fortrolighed og behandlingen af personoplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen.

11. Sikkerhedsforanstaltninger

Moccamaster handler i overensstemmelse med god databehandlingsskik, lovgivning og instruktioner fra det offentlige.

Moccamaster anvender tekniske og organisatoriske databeskyttelsesmetoder med henblik på at beskytte personoplysninger imod ulovlig adgang, uatoriseret videregivelse, tilintetgørelse, tab eller anden ulovlig behandling af personoplysninger. Disse metoder indeholder blandt andet brugen af firewalls, krypteringsmetoder og sikkert IT-område, passende adgangskontrol, kontrolleret tildeling af brugerrettigheder og overvågning af brugen af disse, kryptering, instruering af det personale, der behandler personoplysninger, samt omhyggelig udvælgelse af underleverandører.   

12. Automatiske afgørelser og profilering

De personoplysninger, der er indeholdt i kundedatabasen, bruges ikke i forbindelse med automatiske afgørelser eller profilering.

13. Kundens rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Kunden har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Moccamaster behandler om kunden, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse) – Kunden har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt) – I særlige tilfælde har kunden ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for Moccamasters almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling – Kunden har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis kunden har ret til at få begrænset behandlingen, må Moccamaster fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med kundens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse – Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Moccamasters ellers lovlige behandling af sine personoplysninger. Kunden kan også gøre indsigelse mod behandling af sine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at tilbagetrække et samtykke – Kunden har ret til at tilbagetrække et givet samtykke og gøre indsigelse mod behandlingen af kundens personoplysninger, hvis Moccamasters behandling af personoplysningerne hviler på dette samtykke.

Kunden kan sende en skriftlig anmodning om udøvelsen af sine rettigheder til den adresse eller e-mail adresse, som er specificeret i afsnit 14 i denne privatlivspolitik.

Hvis kunden anmoder om indsigt i sine personoplysninger, udleverer Moccamaster en kopi af de personoplysninger, der er registreret i kundedatabasen, i enten fysisk eller elektronisk form uden ugrundet ophold.

Kunden har endvidere ret til at klage til Datatilsynet, hvis Moccamaster ikke har iagttaget sine databeskyttelsesretlige forpligtelser. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

14. Kontakt

Kunden kan skriftligt kontakte Moccamaster via almindelig post eller e-mail på info.dk@moccamaster.com eller Moccamaster Nordic Aps. , Gammel Holstedvej 21, 4700 Næstved om alle spørgsmål, der relaterer sig til behandlingen af personoplysninger og i alle situationer, der vedrører udøvelsen af kundens rettigheder.

Moccamaster vil kunne bede kunden om skriftligt at specificere sin anmodning, hvis det er nødvendigt.

Kundens identitet skal verificeres inden anmodningen behandles, hvis dette vurderes nødvendigt.