Fortroligheds politik – Garantidatabasen

Dette er en privatlivspolitik, der opfylder forpligtelsen i databeskyttelsesforordningens artikel 13 (Generel forordning om databeskyttelse 2016/679) om den information, der skal gives til den registrerede. (Opdateret august 2019)

1. Dataansvarlig

Moccamaster Nordic Aps., CVR. 32661912 (I det følgende benævnt ”Moccamaster”)

Gammel Holstedvej 21

4700  Næstved

Tel: 55737333

E-mail: info.dk@moccamaster.com

2. Dokumentets navn

Moccamaster – Garantidatabasen

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

De personoplysninger, der registreres i garantidatabasen, anvendes til følgende formål:

Tildeling og registrering af den valgfrie 5-års garanti for kaffemaskiner;

Håndtering af garantireparationerne af kaffemaskinerne;

Indsamling, opbevaring og sammenstilling af statistik om garantien og reparationsdata; og

Indsamling og behandling af information om kundens feedback og klager.

4. Lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger

Det lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i.

5. Garantidatabasens indhold

Moccamaster indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de behandles som nævnt i afsnit 3.

Personoplysninger der indsamles i garantidatabasen:

Fornavn og efternavn

E-mail

Telefonnummer

ID på kaffemaskinen og købsinformation

Information om kundefeedback og klager.

Information om de reparationer af kaffemaskinen, der er foretaget

Moccamaster indsamler ikke følsomme personoplysninger, der er omfattet af særlige kategorier af personoplysninger, til garantidatabasen.

6. Opbevaringsperiode for personoplysninger

Moccamaster opbevarer personoplysningerne i garantidatabasen så længe garantien gælder (10 år) og sletter personoplysningerne fra garantidatabasen, når garantien er udløbet.

7. Sædvanlige informationskilder

Personoplysninger indsamles til garantidatabasen via Moccamasters hjemmeside fra den registrerede, når den registrerede udfylder en formular vedrørende registrering af den 10-årige garanti og udfylder en kontaktformular vedrørende reparationer.

8. Databehandlere

Selskaberne indenfor Moccamaster koncernen kan behandle personoplysninger til administrative formål i overensstemmelse med og inden for de rammer, der er fastsat i gældende databeskyttelseslovgivning.  

Derudover vil Moccamaster muligvis udlicitere behandlingen af personoplysninger til tredjemand. Hvis behandlingen af personoplysninger er udliciteret, garanterer Moccamaster ved hjælp af en databehandleraftale, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik samt gældende databeskyttelsesretlig regulering.

Moccamasters underleverandører håndterer blandt andet leveringen af produkter bestilt online, udviklingen og rådgivningen for så vidt angår digitale services, opbevaringen af personoplysningerne og den tekniske kontrol af infrastrukturen, håndteringen af betalingstransaktioner, faktureringen, analyse og datahåndteringen, markedsundersøgelser og kundeundersøgelser samt markedsføringsydelser og teknologier.

9. Videregivelse af information

Moccamaster sælger eller leaser ikke de indsamlede personoplysninger til tredjeparter.

Moccamaster videregiver kun personoplysninger til tredjeparter i følgende situationer:

Hvis kunden har givet samtykke til videregivelsen, eller hvis Moccamaster har et andet lovligt grundlag til videregivelsen;

Til en kompetent myndighed eller anden part, hvis Moccamaster er retligt forpligtet til at videregive personoplysningerne;

I forbindelse med et salg eller køb af en virksomhed, en fusion eller andet kan personoplysninger blive videregivet til køber og købers rådgiver;

Inkassovirksomheder;

Til rådgivere der assisterer Moccamaster med at undersøge, udarbejde, præsentere og forsvare retskrav.

10. Stedet hvor personoplysningerne behandles

Moccamaster overfører normalt ikke personoplysninger til lande uden for EU eller EØS. I tilfælde af at en sådan overførsel alligevel sker, sikrer Moccamaster den fornødne grad af sikkerhed ved blandt andet at aftale vilkår, der relaterer sig til fortrolighed og behandlingen af personoplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen. 

11. Sikkerhedsforanstaltninger

Moccamaster handler i overensstemmelse med god databehandlingsskik, lovgivning og instruktioner fra det offentlige.

Moccamaster anvender tekniske og organisatoriske databeskyttelsesmetoder med henblik på at beskytte personoplysninger imod ulovlig adgang, uatoriseret videregivelse, tilintetgørelse, tab eller anden ulovlig behandling af personoplysninger. Disse metoder indeholder blandt andet brugen af firewalls, krypteringsmetoder og sikkert IT-område, passende adgangskontrol, kontrolleret tildeling af brugerrettigheder og overvågning af brugen af disse, kryptering, instruering af det personale, der behandler personoplysninger, samt omhyggelig udvælgelse af underleverandører.    

12. Automatiske afgørelser og profilering

De personoplysninger, der er indeholdt i kundedatabasen, bruges ikke i forbindelse med automatiske afgørelser eller profilering. 

13. Den registreredes rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Kunden har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Moccamaster behandler om kunden, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse) – Kunden har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt) – I særlige tilfælde har kunden ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for Moccamasters almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling – Kunden har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis kunden har ret til at få begrænset behandlingen, må Moccamaster fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med kundens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse – Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Moccamasters ellers lovlige behandling af sine personoplysninger. Kunden kan også gøre indsigelse mod behandling af sine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at tilbagetrække et samtykke – Kunden har ret til at tilbagetrække et givet samtykke og gøre indsigelse mod behandlingen af kundens personoplysninger, hvis Moccamasters behandling af personoplysningerne hviler på dette samtykke.

Kunden kan sende en skriftlig anmodning om udøvelsen af sine rettigheder til den adresse eller e-mail adresse, som er specificeret i afsnit 14 i denne privatlivspolitik.

Hvis kunden anmoder om indsigt i sine personoplysninger, udleverer Moccamaster en kopi af de personoplysninger, der er registreret i kundedatabasen, i enten fysisk eller elektronisk form uden ugrundet ophold og inden én måned efter modtagelse af anmodningen. Moccamaster kan forlænge perioden med to måneder, hvis det er nødvendigt, og hvis kompleksiteten og antallet af anmodninger begrunder en forlængelse. I så fald vil kunden skulle underrettes om forlængelsen.

Kunden har endvidere ret til at klage til Datatilsynet, hvis Moccamaster ikke har iagttaget sine databeskyttelsesretlige forpligtelser. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

14. Kontakt

Kunden kan skriftligt kontakte Moccamaster via almindelig post eller e-mail på info.dk@moccamaster.com om alle spørgsmål, der relaterer sig til behandlingen af personoplysninger og i alle situationer, der vedrører udøvelsen af kundens rettigheder.

Moccamaster vil kunne bede kunden om skriftligt at specificere sin anmodning, hvis det er nødvendigt.

Kundens identitet skal verificeres inden anmodningen behandles, hvis dette vurderes nødvendigt.